Súťaž je ukončená
Videá

Štatút súťaže

SÚŤAŽ O 4 x 100 €

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže s knihou Odviaž sa! Môj bláznivý zápisník, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom súťažnej stránky www.odviazsa.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.
I. Cieľ súťaže
1) Cieľom súťaže o 4 x 100 € (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže –  knihy Odviaž sa! Môj Bláznivý zápisník od Keri Smithovej.
2) Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažnej online stránky www.odviazsa.sk, s odkazmi z iných partnerských stránok.
3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci").
II. Vyhlasovateľ súťaže, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).
2) Technickú realizácia a servis zabezpečuje: A.I.S. s.r.o, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava. IČO: 35 768 240. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19223/B.
III. ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE
1) Súťaž prebieha od 30.júna 2014 do 25.júla 2014.
IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na web stránke s adresou:  www.odviazsa.sk.
2. Účastník súťaže sa do súťaže o  výhry (ďalej len výhry) zapojí tak, že:
a) vyhotoví obrazový záznam, fotografiu alebo video, ďalej len „záznam“, na ktorom je zachytený súťažiaci pri plnení jednej z úloh uvedených v knihe Odviaž sa! Môj bláznivý zápisník,
b) uloží tento záznam na stránke www.odviazsa.sk na mieste pre vloženie záznamu, vyplní osobné údaje, odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a že ich akceptuje,
c) potvrdí odoslanie,
d) prípadne hrá o ďalšie ceny od hlavného organizátora a partnerov súťaže
3. Súťaž o 4 x 100 €
a) Hra spočíva vo vložení obrazového záznamu, fotografie alebo videa, na ktorom je zachytený súťažiaci pri plnení jednej z úloh uvedených v knihe Odviaž sa! Môj bláznivý zápisník
b) Tento záznam vloží súťažiaci do príslušného okienka a vypíše aj svoje kontaktné údaje. V prípade, že e-mail nezadá, nemôže byť zaradený do žrebovania.
c) Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý vložil záznam,    veľkostný limit na fotografiu nie je daný, video musí mať dĺžku do 30 sekúnd a kontaktné údaje počas termínu hry. Záznamy súťažiacich budú zverejnené aj na sociálnej sieti Facebook v profile komunity „YOLi“ na stránke www.facebook.com/yoliknihy a vo vysielaní, na webovej stránke a profile na Facebooku rádia Europa 2. Vždy v piatok v termíne súťaže budú na rádiu Europa 2 od 12:00 do 15:00 v relácii Maxximum muziky vyhlásení víťazi 100 €.
d) Pre uplatnenie výhry 100 € sa musí súťažiaci stať víťazom hlasovania prebiehajúceho na stránke www.odviazsa.sk a výsledky sú zobrazené v Priebežnom rebríčku. Hlasovanie prebieha počas termínu hry a každý týždeň sa vyhlasuje nový víťaz tohto hlasovania.
e) Súťažiaci sa môže stať víťazom týždňového hlasovania aj viackrát, avšak v každom zo štyroch hlasovacích týždňov musí na stránke www.odviazsa.sk vložiť nový záznam a hlasovaním získať najväčší počet hlasov.
f) Hlasovania sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré majú účet na sociálnej sieti Facebook a prebieha prostredníctvom funkcie „Like it“. Vyhlasovanie víťazov štyroch výhier, každej v hodnote 100 €, budú prebiehať postupne každý týždeň v termíne hry. Po určení víťaza hlasovania sa každý týždeň výsledky uvedené v Priebežnom rebríčku vynulujú a hlasuje sa odznova za záznamy vyhotovené v konkrétnom týždni trvania súťaže. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.odviazsa.sk, na stránke www.bux.sk, www.yoli.sk ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter ap.) a partnerských stránkach.
g) Ďalších 9 najlepších v poradí v Priebežnom rebríčku získava každý týždeň knihu od        YOLi podľa vlastného výberu. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom.

V. VÝHRY, VÝHERCOVIA SÚŤAŽE A OSOBNÉ ÚDAJE
1) Hlavnými výhrami sú štyri peňažné odmeny, každá v hodnote 100 €.
2) V prípade výhry bude súťažiaci kontaktovaný primárne pomocou e-mailovej adresy. Pokiaľ súťažiaci nebude reagovať na e-mail oznamujúci výhru po dobu viac ako 7 dní, táto výhra prepadne v prospech iných súťažiacich umiestnených v Priebežnom rebríčku hlasovania za ním, alebo v prospech vyhlasovateľa / organizátora súťaže. V takýchto prípadoch môže prebehnúť vyhlasovanie náhradníkov, pre ktorých platia pri kontaktovaní tie isté pravidlá.
3) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov, ak by sa dalo jeho konanie hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi  alebo iných porušení pravidiel.
4) Súťažiaci sa zaväzuje, že bude pridávať na stránku www.odviazsa.sk len záznamy, na ktorých je zaznamenaný samotný súťažiaci a má k nim autorské práva.
5) Používateľ nesmie na stránku www.odviazsa.sk pridávať záznamy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6)  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstrániť záznamy, ktoré porušujú pravidlá a vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.
7) Vyplnením svojich údajov účastník súťaže dáva svoj súhlas s účasťou podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad, s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel, ako aj so zasielaním informačných mailov o novinkách a akciách online obchodu Bux.sk, iBux.sk a YOLi.sk v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účastník tiež súhlasí, že jeho osobné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne. Účastník dáva účasťou v súťaži organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím fotografií, videa či zvukového záznamu zaobstaraných organizátorom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier. Účastník súťaže udeľuje organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia. 
8) Výhry budú zaslané priamo na účet výhercu, ak výherca pred súťažou nedovŕšil 18 rokov, tak budú zaslané na účet jeho zákonného zástupcu najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže. Číslo účtu výherca nahlási organizátorovi súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu organizátorom. V prípade nemožnosti doručenia výhry napr. jej neprevzatí výhercom, chybne uvedenej adresy či mena a priezviska súťažiaceho prepadá táto výhra bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto mená použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže a tiež prejavuje súhlas na marketingové použitie zverejnených videí a fotografií a ich ďalšie šírenie bez nároku na odmenu.
9) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Vyhlasovateľ súťaže neberie za účastníkov súťaže a obsah videí a fotografií žiadnu zodpovednosť.V prípade, že prihlásený účastník súťaže nedovŕšil vek 18 rokov a nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas s účasťou v súťaži poskytuje jeho zákonný zástupca.
10) Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.odviazsa.sk.
VI. Osobitné ustanovenia súťaže
1) Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.
2) V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo  osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
3) Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
4) Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
5) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
6) Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
7) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

V Bratislave dňa 12.6.2014                                                    V Bratislave dňa 12.6.2014
IKAR, a.s.                                                                             A.I.S. s.r.o.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže                                        Technický realizátor súťaže

Späť na hlavnú stránku